pfi-pip

Operacions auxiliars per
a la configuració i explotació