Durant aquest mòdul s'explicarà quins elements formen part d'una instal·lació fotovoltaica i els càlculs necessaris per dimensionar la instal·lació, així com el seu manteniment.