Course categories

FOL (2)


Available courses

El crèdit M03 Administració i Gestió d'un PEC tracta sobre temes relacionats amb l'administració d'una petita empresa. 

Consta de tres parts:

La primera part, es una part teòrica en que s'estableixen les bases del coneixement de l'empresa i el seu entorn.

La segona, fa referència a tot el desenvolupament de les finances (Mat. financeres)

La tercera i última, fa referència a la comptabilitat de l'empresa (PGC 2007) 

El crèdit M04 Processos de venda (2n Nivell) es una continuació del crèdit del mateix nom del curs 20_21. Aquí s'entra en la fase d'aprofundiment de les tècniques de venda. Durant el curs es farà la primera part d'aquesta matèria.

Com el seu nom indica es un curs de tècniques de venda on l'alumne/a amplia els coneixements bàsic adquirits el curs passat.

Es segueix la primera part del curs d'en Phillip Kotler en el seu llibre "Dirección del marketing".

Consta el curs de 12 temes bastant extensos i molt detallats.  

El crèdit M07 Venda Tècnica es un curs sobre tècniques de venda focalitzades en les particularitats de cada sector de la venda

Com el seu nom indica es un curs de tècniques de venda on l'alumne/a focalitza el coneixements en els diferents sectors que tenen a veure en la comercialització dels productes i/o serveis.

Es segueix com a material els apunts del professor. 

Consta el curs de 8 temes molt detallats i desenvolupats. 

El crèdit M09 Aplicacions Informàtiques tracta sobre temes relacionats amb la informàtica aplicada a la petita empresa. 

Consta de tres parts:

La primera part, es una part teòrica-pràctica en que s'estableixen les bases del coneixement dels processadors de textos. Hi ha una petita explicació sobre bases de dades al fer la pràctica de correus personalitzats.

La segona, fa referència al coneixement del full de càlcul. Encara que el curs consta de 7 mòduls, donat el temps en l'horari de l'alumne/a, normalment, s'imparteixen el 4 primers mòduls.

La tercera i última, fa referència a les presentacions que tenen una gran importància en les activitats comercials en el  moment de presentar els productes/serveis. 

En aquest curs trobareu la programació i els continguts que treballarem en el mòdul 2: Atenció Sanitària.


Està estructurat en quatre Unitats Formatives.

Aquest mòdul te 4 unitats formatives.

Aquest curs te cuatre Unitats formatives

Aquest mòdul te dos unitats formatives

Empresa i Iniciativa Emprenedora GM

És per a segon, necessitaré altre M04 per a primer donat la nova distribució curricular.

La gestió de tresoreria es basa de manera predominant en dos conceptes bàsics, el cobrament i el pagament, els circuits d’aquests conceptes i el control i gestió de les condicions bancàries.

Les operacions més comunes de les empreses són les inversions, les vendes, les prestacions de serveis, els subministraments, les despeses, els préstecs i els crèdits, que s’acaben amb els cobraments i pagaments respectius. La venda a crèdit i el cobrament posterior no significa que l’empresa obtingui beneficis. El cobrament mai no és fàcil i menys fer-ho al venciment; per tant, sempre hi ha el risc de crèdit del client en totes les facturacions amb pagament diferit. S’ha de controlar i fer un seguiment dels impagats, analitzant els motius de les devolucions o els retards, l’antiguitat del deute, etc. 

La funció del tresorer és aconseguir l’equilibri, garantint la rendibilitat de l’excés de diners i evitant el pagament de despeses financeres innecessàries en préstecs, descoberts, etc., controlant els moviments de fons, saldos, tipus d’interès i condicions bancàries, entre altres.

Aquest mòdul permet que l alumne conegui el món de l empresa de forma general, així com el funcionament i les operacions del departament de comptabilitat de forma particular. 

Necessiti un curs per a segon  i altre per a primer, segons la nova distribució curricular.

Necessiti un curs per a primer i altre per a segon, per la nova distribució curricular.

També has de ficar com a professora a Marina Margalef.

Segons la nova distribució curricular els nombres dels mòduls estan incorrectes.

M1 Automatismes Industrials, 1r IEA:

Mòdul en que és treballen els automatismes elèctrics emprats en l'industria per governar motors elèctrics com podria ser en l'automatisme de la porta d'un garatge o un muntacàrregues.

En M1 en 1r curs d'IEA en desenvolupen les tres primeres unitats formatives.

Moodle del modul 1 de les unitats formatives 4 i 5.

M7 Màquines elèctriques:

És un mòdul que  en que es bobinen principalment motors trifàsics i un transformador monofàsic. 

També es treballa amb un motor universal que funciona en ca i cc que es desmunta, munta i se li canvia el sentit de gir que usen rentadores i assecadores.

Aquí podeu trobar tota la infomació sobre les FCT i la infomació sobre la tutoria del segon curs del cicle d'electricitat.

M03_UF1 Mesures en circuits elèctrics de CC i CA


En el mòdul 6 Manteniment elèctric electrònic s'aprendrà a bobinar un motor trifàsic i un transformador. 

També es farà croquis de les parts i components d'un motor universal i d'un motor reductor en canvi de sentit de gir. Aquests motors es desarmaran i armaran es connectaran als respectius corrents i al motor universal se li farà el canvi de sentit de gir.