Unitats formatives que el componen: 

UF 1: patrimoni cultural. 

UF 2: patrimoni natural. 

UF 3: interpretació del patrimoni.