Durada:  99 hores + 33 hores = 132 hores

Unitats formatives que el componen:

UF1: El producte turístic (70 hores)

UF2: Planificació del producte turístic (20 hores)

UF3: Desenvolupament del producte turístic (42 hores)